Privacyverklaring

Duurzamedata, gevestigd aan de Spaanderstraat 18a, 5348 LA te Oss, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Duurzamedata.nl
Spaanderstraat 18a
5348 LA Oss
085 130 23 28
www.Duurzamedata.nl
 

Janneke van den Berg-Verbruggen is de Functionaris Gegevensbescherming van Duurzamedata.nl. Zij is te bereiken via: info@Duurzamedata.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Duurzamedata.nl verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Adresgegevens
 • Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Duurzamedata.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Duurzamedata.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Wij verwerken persoonsgegevens voor het afhandelen van uw betaling, op grond van de overeenkomst.
 • Wij verwerken persoonsgegevens voor het verzenden van onze nieuwsbrief, klanttevredenheidsonderzoek, campagnes en/of mailing met een commercieel belang op grond van toestemming.
 • Wij verwerken persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren , op grond van de overeenkomst.
 • Wij verwerken persoonsgegevens  op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Wij verwerken persoonsgegevens om goederen en diensten bij u af te leveren, op grond van de overeenkomst.


Geautomatiseerde besluitvorming:
Duurzamedata.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Duurzamedata.nl) tussen zit. Duurzamedata.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Tribe; CRM systeem: beheer contactgegevens en offreren, factureren en eventueel emaillen.
 • Duurzamedata.nl; een online efficient platform, waarin alle relevante gebouwinformatie makkelijk te vinden is en gedeeld kan worden.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Duurzamedata.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Klantcontact management : gedurende looptijd overeenkomst of wij bewaren uw contactgegevens in principe voor onbepaalde tijd totdat u aangeeft deze te verwijderen.
 • Debiteuren- en crediteurenadministratie: 7 jaar op basis van de Wet op de Rijksbelastingen
 • Marketingacties: Wij bewaren uw contactgegevens of inschrijving voor bijvoorbeeld een klanttevredenheidsonderzoek of nieuwsbrief in principe voor onbepaalde tijd totdat u aangeeft dat u hieraan niet meer wilt meedoen. Uitschrijven is eenvoudig.

We bewaren de overige gegevens in het kader van klanttevredenheidsonderzoek en fiscale bewaarplicht 7 jaar.


Delen van persoonsgegevens met derden:
Duurzamedata.nlverstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Duurzamedata.nl deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventueel wettelijk verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht , sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Duurzamedata.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Duurzamedata.nl uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Duurzamedata.nl gebruikt geen technische en functionele cookies.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Duurzamedata.nl en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Duurzamedata.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Duurzamedata.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 085-1302328 of info@Duurzamedata.nl